Gebruiksvoorwaarden

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Inleiding

Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete spellen kan verzamelen en berichten kan plaatsen. Ook kan je op verschillende manieren punten verzamelen waarmee je in de winkel van de Website onder andere functionaliteiten kan aanschaffen voor je profiel.

Om gebruik te maken van alles wat onze Website te bieden heeft moet je wel een aantal regels respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten van Elkspel.nl staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Elkspel.nl dan ook aandachtig door.

Elkspel.nl is onderdeel van Admeen B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08154287.

Artikel 1. Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Elkspel.nl en ieder gebruik van de Website. Hieronder valt in ieder geval het spelen van spelletjes, het aanmaken en gebruiken van een profiel en aanvragen en ontvangen van de nieuwsbrief.

Iedereen die de overeenkomst sluit met Elkspel.nl, iedereen die spelletjes speelt op de Website en iedereen die het profielgedeelte bezoekt is een Gebruiker van de Website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de Website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je www.elkspel.nl hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je www.elkspel.nl hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op doordat jij, de Gebruiker, je registreert via de Website.
De overeenkomst komt ook tot stand doordat jij, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website.
Elkspel.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.

Artikel 3. De voorwaarden voor het gebruik van de Website

Om gebruik te mogen maken van de Website moet je tenminste 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger (hierna: Ouders). Hier word je ook op gewezen op de Website. Elkspel.nl gaat er dan ook vanuit dat een Gebruiker 16 jaar of ouder is of met toestemming van zijn of haar Ouders gebruikmaakt van de Website.

Om een profiel aan te maken en te gebruiken heb je een Gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze mag je zelf uitkiezen. De Gebruikersnaam mag alleen niet hetzelfde zijn als die van een andere Gebruiker. Na registratie en e-mailadresverificatie heb je toegang tot jouw profiel met deze naam en dit wachtwoord zolang de overeenkomst duurt.

Je moet het wachtwoord geheim houden. Elkspel.nl mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk de Gebruiker is en is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord. Je moet Elkspel.nl op de hoogte stellen als je een vermoeden hebt dat het wachtwoord in handen is gekomen van een ander. Elkspel.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Elkspel.nl kan een Gebruiker verwijderen of op non-actief zetten zonder opgaaf van redenen.

Elkspel.nl heeft het recht de programmatuur van Elkspel.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

Je zorgt ervoor dat de gegevens in jouw profiel up to date zijn. Mocht je een nieuw e-mailadres hebben, wijzig dan het oude adres.

Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de Website en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door Elkspel.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Website. Dit betekent in ieder geval dat je de Website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de Website schade mag toebrengen.

Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Elkspel.nl het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de Website en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren.

Artikel 4. Profielregels

Deze regels gelden voor alle functionaliteiten van het profiel.

Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van jouw profiel op de Website en je zult je opstellen en gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker.

Daarmee wordt in ieder geval bedoeld dat je alle op de Website weergegeven of aan jou gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het profiel in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel/moderators van Elkspel.nl. Verder zul je geen overlast veroorzaken voor andere Gebruikers. Ook betekent dit dat je geen onrechtmatige informatie zal plaatsen, geen berichten van Elkspel.nl of Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken.

Onrechtmatige informatie is informatie die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, spam, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
Omdat er ook kinderen op de Website komen mogen er geen pornografische of anderszins seksueel getinte afbeeldingen of teksten worden geplaatst.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je via jouw profiel plaatst. Indien de inhoud van jouw bericht onrechtmatig is, kan je daar zelf aansprakelijk voor worden gehouden.

Elkspel.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van Gebruikers rechtmatig en/of juist is.

Je erkent dat Elkspel.nl niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van Gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna.

Indien Elkspel.nl tot het inzicht komt dat bepaalde berichten niet aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.

Elkspel.nl is ook bevoegd om aanpassingen te verrichten aan berichten om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website en/of de profielpagina's te vergroten. Daarbij zal Elkspel.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

Je vrijwaart Elkspel.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door jou zijn gepleegd met gebruikmaking van jouw profiel op de Website, of uit schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Je verleent aan Elkspel.nl kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van jou te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken.

Jij en ieder ander kan Elkspel.nl op de hoogte stellen, bij voorkeur via de e-mail, van gedragingen of berichten van Gebruikers die jegens jou of hem onrechtmatig zijn.

Als je een profiel aanmaakt staat het automatisch in de “privéstand”. Het is mogelijk om je profiel openbaar te maken. De keuze is aan jou. Wel ben je dan zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van je gegevens.

Bij herhaaldelijke klachten en/of herhaald overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden is Elkspel.nl gerechtigd je de toegang tot de Website te ontzeggen.

Mocht je ondanks bovenstaande toch onrechtmatige of ongewenste inhoud aantreffen op een profielpagina dan kan je gebruik maken van de Notice & Takedown procedure van Elkspel.nl (zie ook artikel 10).

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

De Website bevat veel spelletjes. Op de spellen die op de Website van Elkspel.nl staan rust Auteursrecht. Deze rechten zijn doorgaans eigendom van Elkspel.nl of de toeleveranciers van Elkspel.nl. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers om de spellen te plaatsen. In sommige gevallen hebben wij echter de rechthebbende van het auteursrecht niet kunnen achterhalen. Mocht jij de rechthebbende zijn van een spel en geen toestemming hebben gegeven, dan kan je altijd gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure (zie ook artikel 10).

Elkspel.nl plaatst ook directe links (deeplinks) naar spellen op andermans websites. Mocht je het niet eens zijn met een directe link naar jouw spel dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure.

Als Gebruiker heb je alleen het recht om de spellen te spelen op de Website.

Op de voorgaande regel bestaat één uitzondering. Elkspel.nl bevat (onder andere) spellen die gemaakt zijn door Admeen B.V.. De spellen van Admeen mogen gekopieerd worden en opnieuw openbaar gemaakt worden onder de volgende voorwaarden: De gekopieerde spellen worden gepubliceerd op een spelletjeswebsite; De Spellen worden niet aangepast; De aangebrachte logo's worden niet verwijderd. Admeen B.V. kan de voornoemde toestemming zonder opgaaf van redenen intrekken.

Ook op het uiterlijk en de samenstelling van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Elkspel.nl. Je mag niets overnemen zonder toestemming van Elkspel.nl.

Artikel 6. Onderhoud van en wijzigingen in de Website

Elkspel.nl behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en servers van Elkspel.nl. Elkspel.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van jouw profiel en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade.

Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden.

Elkspel.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste spellen, advertenties of berichten op de Website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft Elkspel.nl niet altijd controle over de advertenties. Elkspel.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met Elkspel.nl, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Artikel 8. Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

De overeenkomst kan door Elkspel.nl en door jou worden opgezegd zonder redenen en motivering. De overeenkomst kan worden beëindigd door je profiel te verwijderen of indien jij (de Gebruiker) geen profiel hebt, door de Website verlaten. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de volgende (delen van) artikelen van kracht:

-Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 9. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Elkspel.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien je een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

Artikel 10. Notice & Takedown procedure

Elkspel.nl hanteert een procedure waarmee Gebruikers van de Website waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van spellen en andere Gebruikers van de Website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie.

Als een klacht naar het oordeel van Elkspel.nl of haar juridisch adviseur gerechtvaardigd is, is Elkspel.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Elkspel.nl gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. Elkspel.nl zal je informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Elkspel.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Elkspel.nl kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken Gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Elkspel.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie is Elkspel.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen en je te weren van de Website.

Je vrijwaart Elkspel.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van Elkspel.nl in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 11. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle.

Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan.
Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Admeen B.V.
T.a.v. Elkspel.nl
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek

E-mail: legal@admeen.com

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08154287